Obchodné podmienky

spoločnosti SOLEDO s.r.o.
so sídlom Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno,
identifikačné číslo: 29298679
zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 72225
na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.ok-
sportlife.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1
Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti SOLEDO, s.r.o., so sídlom Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00  Brno, identifikačné číslo: 29298679, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 72225 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.ok-sportlife.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
1.2
Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.3
Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
1.5
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1
Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2
Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
2.4
Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
2.5
Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6
Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1
Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2
Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok
3.3
Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, a o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, keď predávajúci ponúka dopravu tovaru zadarmo, je predpokladom vzniku práva na bezplatnú dopravu tovaru na strane kupujúceho zaplatenie minimálnej celkovej kúpnej ceny dopravovaného tovaru vo výške stanovenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, keď dôjde k čiastočnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim a celková kúpna cena tovaru, u ktorého nedošlo k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, nedosahuje minimálnu výšku, ktorá je potrebná pre vznik práva na dopravu tovaru zadarmo podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na dopravu tovaru zadarmo zaniká a kupujúci je povinný dopravu tovaru predávajúcemu uhradiť.
3.4
Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:  

 

 
3.4.1
objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.4.2
spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,
3.4.3
informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
3.5
Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ A ZAPLATIT“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
3.6
Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.7
Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.8
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
4.1.1
v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
4.1.2
bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK2483300000002300236030 vedený v spoločnosti Fio banka, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);
4.1.3
bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Apple Pay, Odložená platba Twisto Pay, Odložená platba PlatímPotom;
4.1.4
bezhotovostne platobnou kartou;
4.1.5
v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere vo výdajni zásielok.
4.2
Společne s kupnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Pokiaľ nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kupnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3
Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
4.4
V prípade platby v hotovosti, na dobierku či vo výdajni zásielok je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do dvoch dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
4.5
V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Pokiaľ nebude bezhotovostná platba vykonaná najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu objednania, bude objednávka stornovaná.
4.6
Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
4.7
Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
4.8
Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1
Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, čo znamená, že už nemožno ponúknuť na ďalší predaj – napr. potlač tovaru podľa požiadaviek kupujúceho.
5.1.1
tovar vyrobený podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,
5.1.2
tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovar s krátkou dobou spotreby, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
5.1.3
tovar v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ho kupujúci porušil,
5.1.4
zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale, ak ho kupujúci porušil.
5.1.5
Pri nákupe ako podnikateľ (teda na IČO) nemáte pri nákupe urobeného dištančne, na rozdiel od spotrebiteľa, zo zákona právo vrátiť tovar v lehote 14 dní. Zákon v tomto ohľade zvýhodňuje iba spotrebiteľov.
5.2
Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezme tovar, alebo:
5.2.1
posledný kus tovaru, ak objedná kupujúci v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,
5.2.2
poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo
5.2.3
prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dojednaná pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.
5.3
Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci využiť On-line formulár na vrátenie, výmenu alebo reklamáciu, ktorý nájdete zde. Je možné využiť tiež Protokol o spätnom zaslaní tovaru, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. V prípade, že ho nevyplní (nemá napr. možnosť vytlačiť) a nezašle s tovarom, je nutné k tovaru v balíku písomne podať informáciu s menom kupujúceho, číslom objednávky a číslom účtu, na ktoré chce kupujúci vrátiť peniaze a s informáciou, že kupujúci odstupuje od zmluvy. Bez týchto základných údajov je balík neidentifikovateľný a požiadavku nemožno vybaviť! Toto neplatí, pokiaľ zákazník využije na vyplnenie on-line formulár na výmenu alebo vrátenie tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu elektronickej pošty predávajúceho: info@ok-sportlife.sk. Tovar, ktorý zákazník zašle na dobierku, nebude prijatý.
5.4
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar kupujúci zašle alebo odovzdá predávajúcemu späť bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, ibaže mu predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, pokiaľ kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
5.5
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim - prevodom na bankový účet, ktorý kupujúci predávajúcemu oznámi. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako predávajúci dostane tovar, alebo kým mu kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
5.6
Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny
5.7
V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.8
Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
5.9

Tovar zakúpený v e-shope je možné tiež do 14-tich kalendárnych dní bez udania dôvodu vrátiť alebo vymeniť za iný. Pri výmene a vrátení tovaru musia byť splnené tieto podmienky: tovar musí byť vrátený najlepšie v pôvodnom obale – týka sa najmä obuvi, nesmie niesť žiadne známky použitia či poškodenia (musí byť schopný ďalšieho predaja) tovar musí byť kompletný, ako Vám bol od nás dodaný (vrátane visačiek). Pokiaľ budú pri tovare chýbať visačky, bude zákazníkovi účtovaný poplatok 3.8 € za ich výrobu lebo inak je tovar ďalej nepredajný.

V prípade opakovanej - druhej a ďalšej výmeny, bude zákazníkovi účtované základné dopravné zodpovedajúce objemu zásielky.

5.10
Predávajúci si vyhradzuje možnosť odstúpenia od uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade, že si kupujúci objednal tovar na základe tejto kúpnej zmluvy, ktorého cena bola zjavne neprimeraná hodnote tohto tovaru. Predávajúci môže takto odstúpiť od kúpnej ceny iba v prípade, že táto zjavne neprimeraná cena uvedená na webovom prostredí e-shopu bola spôsobená nevedome.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1
V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.2
Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
6.3
V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia (suma podľa požadovaného výberu dopravy). Taktiež bude zákazníkovi naúčtované zodpovedajúce dopravné (aj v prípade dopravy zadarmo), v prípade dobierky aj dobierkové, pokiaľ zákazník bez akejkoľvek informácie o zrušení svojej objednávky predávajúcemu, odmietne zásielku prevziať od dopravcu.
6.4
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
6.5
Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. Práva z chybného plnenia - reklamácia

7.1
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o. v znení neskorších predpisov).
7.2
Ak je predmetom kúpy hmotná hnuteľná vec, ktorá je prepojená s digitálnym obsahom alebo službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len „vec s digitálnymi vlastnosťami“), použijú sa ustanovenia ohľadne zodpovednosti za vady predávajúceho tiež na poskytovanie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, aj keď ich poskytuje tretia osoba. To neplatí, ak je z obsahu kúpnej zmluvy aj z povahy veci zjavné, že sú poskytované samostatne
7.3
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec:
7.3.1
zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
7.3.2
je vhodná na účel, pre ktorý ju kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil
7.3.3
je vhodná na účel, pre ktorý ju kupujúci požaduje a je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.
7.4
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vedľa dohodnutých vlastností:
7.4.1
je vec vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je technických noriem,
7.4.2
vec množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, ibaže predávajúci preukáže, že si ho nebol vedomý alebo že bolo v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené aspoň porovnateľným spôsobom, akým bolo urobené, alebo že na rozhodnutie o kúpe nemohlo mať vplyv,
7.4.3
je vec dodaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať,
7.4.4
vec zodpovedá akosťou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzavretím kúpnej zmluvy.
7.5
Ustanovenie čl. 7.4 obchodných podmienok sa nepoužije v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy zvlášť upozornil, že sa niektorá vlastnosť veci líši a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
7.6
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa kúpnej zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná kupujúcim a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci alebo poskytovateľ digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o vec s digitálnymi vlastnosťami.
7.7
Ak sa prejaví vada v priebehu jedného roka od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí, ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene.
7.8
Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Popri dohodnutých aktualizáciách predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné, aby si vec po prevzatí uchovala vlastnosti podľa čl. 7.3 a čl. 7.4 obchodných podmienok, a že bude na ich dostupnosť upozornený
7.8.1
po dobu dvoch rokov, ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, a ak je dohodnuté poskytovanie po dobu dlhšiu ako dva roky, po celú túto dobu,
7.8.2
po dobu, počas ktorej to kupujúci môže rozumne očakávať, ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnuté jednorazovo; to sa posúdi podľa druhu a účelu veci, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu as prihliadnutím na okolnosti pri uzavretí kúpnej zmluvy a povahe záväzku.
7.9
Ustanovenie čl. 7.8 obchodných podmienok neplatí v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy zvlášť upozornil, že aktualizácie poskytované nebudú a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
7.10
Ustanovenie čl. 7.8 obchodných podmienok neplatí v prípade, že Ak nevykonal kupujúci aktualizáciu v primeranom čase, nemá práva z vady, ktoré vznikli iba v dôsledku nevykonanej aktualizácie. To neplatí v prípade, že kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky jej nevykonania alebo aktualizáciu nevykonal alebo ju vykonal nesprávne v dôsledku nedostatku v návode. Ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu a ak sa prejaví alebo ak sa vyskytne vada v čase podľa čl. 7.8.1 a čl. 7.8.2 obchodných podmienok, má sa za to , Že sú digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované chybne
7.11
Ustanovenie čl. 7.8 obchodných podmienok neplatí v prípade, že ak nevykonal kupujúci aktualizáciu v primeranom čase, nemá práva z vady, ktoré vznikli iba v dôsledku nevykonanej aktualizácie. To neplatí v prípade, že kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky jej nevykonania alebo aktualizáciu nevykonal alebo ju vykonal nesprávne v dôsledku nedostatku v návode. Ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu a ak sa prejaví alebo ak sa vyskytne vada v čase podľa čl. 7.8.1 a čl. 7.8.2 obchodných podmienok, má sa za to , Že sú digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované chybne
7.12
Ak má vec vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.
7.13
Predávajúci odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil. Na odstránenie vady prevezme predávajúci vec na vlastné náklady. Ak to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci predtým, než sa vada prejavila, predávajúci vykoná demontáž vadnej veci a montáž opravenej alebo novej veci alebo uhradí náklady s tým spojené.
7.14
Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ: 7.14.1. predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s čl. 7.13 obchodných podmienok, 7.14.2. sa vada prejaví opakovane, 7.14.3. je vada podstatným porušením kúpnej zmluvy, alebo 7.14.4. je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.
7.15
Ak je vada veci nevýznamná, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy (v zmysle čl. 7.14 obchodných podmienok); má sa za to, že vada veci nie je nevýznamná. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo dostane vec alebo čo mu kupujúci preukáže, že vec odoslal.
7.16
Vadu je možné vytknúť predávajúcemu, u ktorého vec bola kúpená. Ak je však na opravu určená iná osoba, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, kupujúci vytkne vadu tomu, kto je určený na vykonanie opravy.
7.17
S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkárni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj vo svojom sídle. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie oprav
7.18
Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu, vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči, alebo služby digitálneho obsahu, musí byť reklamácia vybavená v primeranom čase s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a na účel, na ktorý ich kupujúci požadoval.
7.19
Po márnom uplynutí lehoty podľa čl. 7.18 obchodných podmienok môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.
7.20
Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
7.21
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť, keď zašle tovar na tieto adresy: (ak odosielate cez Slovenskú poštu) Frogman s.r.o., ID 26912A, P.O.BOX 901, Detašované pracovisko - Sihoť, 911 01 Trenčín (ak odosielate cez UPS) Frogman s.r.o., ID 26912A, depo UPS Bratislavská 1804, 911 05 Trenčín, telefonicky na čísle +421277270090 či elektronickou poštou na adrese info@ok-sportlife.sk.
7.22
Kto má právo z vadného plnenia, patrí mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Ak však neuplatní kupujúci právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu, súd právo neprizná, pokiaľ predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.
7.23
Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
7.24
Predávajúci či iná osoba môže kupujúcemu poskytnúť nad rámec jeho zákonných práv z chybného plnenia aj záruku za akosť

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1
Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2
Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. n) občianskeho zákonníka.
8.3
Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty. Sťažnosti je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho info@ok-sportlife.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Iné pravidlá vybavovania sťažností nie sú predávajúcim stanovené.
8.4
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
8.5
Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
8.6
Kupujúci sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
8.7
Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov

9.1
Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukládanie cookies

10.1
Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
10.2
Svoje zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaním cookies na zariadení kupujúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

11. Doručovanie obchodných oznámení

11.1
Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12.

Pravidlá akcií

 
12.1

Akcia N + 1

  N+1 = počet kusov, ktoré sú podmienkou v akcii zakúpiť, 1 = počet kusov, na ktoré je pri tejto akcii uskutočnená zľava v percentách - napríklad akcia 2+1 zadarmo.
   
12.1.1
Vloženie do košíka - nákup
  Do košíka vloží kupujúci počet kusov, ktoré sú podmienkou v akcii zakúpiť a na ten najlacnejší bude podľa druhu akcie uplatnená zľava (napr. pri akcii 2+1 zadarmo je tretí najlacnejší kus zadarmo).
  V prípade, že bude mať v košíku viac kusov, budú zaradené do tzv. setov, ktoré budú zoradené od najdrahšieho po najlacnejšie a zľava podľa akcie bude uplatnená vždy na ten najlacnejší.
  Cenu pred zľavou a rozdelenie do setov zákazník uvidí v potvrdzovacom e-maile.
  Na produkty, ktoré spadajú do danej akcie nebude uplatnená vernostná zľava a nie je možné kombinovať s ďalšími akciami.
12.1.2
Vrátenie tovaru v akcii
  Pokiaľ zákazník bude vracať tovar zakúpený v akcii a bude si chcieť ponechať artikel - darček (tovar za 0 €) alebo zvýhodnenú položku v danom sete, bude mu cena darčeka pred zľavou (v prípade, že je artikel zadarmo) alebo výška zľavy na zvýhodnenú položku , odpočítaná od vrátenej čiastky. V prípade, že nakúpil viac kusov tovaru, ktoré sa radili do jednotlivých akčných setov, budú vždy hodnotené pravidlá akcie u jednotlivých setov. Sety sú viditeľné v koši av potvrdení objednávky.
12.1.3
Výmena tovaru
  V prípade, že zákazník potrebuje vymeniť darček (tovar za 0 € alebo zvýhodnenú cenu) je mu výmena umožnená iba za rovnaký artikel, ale inú veľkosť, prípadne po dohode farbu artiklu.
12.1.4
Reklamácia tovaru za 0 €
  V prípade, že zákazník v akcii obdržal darček za 0 €, nemožno ho reklamovať. Podľa zákona je možné reklamovať iba zaplatený tovar.
   

13. Záverečné ustanovenia

13.1
Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktorá by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho spoločenstva parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
13.2
Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
13.3
Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
13.4

 

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa elektronickej pošty: [email protected]
telefón: +421 277 270 090

   

V Brne dňa 6.1.2023