Reklamačný poriadok

1. Základné informácie

1.1

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a z.č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia").

1.2

Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

1.3

Predávajúci je obchodná spoločnosť SOLEDO s.r.o. so sídlom Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00  Brno,  identifikačné číslo: 29298679 zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 72225 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.ok-sportlife.sk.

1.4

Zákazníkom nášho internetového obchodu je buď kupujúci spotrebiteľ alebo kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1. Prevencia

1.1

Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám spotrebiteľa. Spotrebiteľ pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

1.2

Po celú dobu užívania zakúpeného tovaru je nutné, aby spotrebiteľ venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr .: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu

1.3

Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

3. Vady tovaru

1.1

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,  má vec vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy výrobcom či predávajúcim vykonávané.  sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,  vec zodpovedá akosťou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,  je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

1.2

Predávajúci nezodpovedá za chyby v týchto prípadoch  ak je vada na veci v dobe prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,  je vada spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením,  vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho.

4. Práva z vady tovaru

4.1

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.

4.2

Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.

4.3

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

4.4
Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu.
4.5
Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
4.6
Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

5. Uplatnenie reklamácie

5.1

Spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho na týchto adresách:

Keď posielate poštou - adresa len pre zaslanie poštou:

FROGMAN s.r.o. ID 26912A
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín

len pre dopravca UPS

FROGMAN s.r.o. ID 26912A
Bratislavská ul. 1804
911 01 Trenčín

5.2

Spotrebiteľ preukáže, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä nusí doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, faktúrou, popr. iným vierohodným spôsobom. Spotrebiteľ nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, ak na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

5.3

Reklamovaný tovar musí byť čistý a suchý (čo sa týka predovšetkým obuvi) ! V opačnom prípade bude vrátený späť spotrebiteľovi!

6. Lehoty

6.1

Spotrebiteľ svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovaru je vada.

6.2

Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, ak kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

6.3

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

6.4
Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Záručná doba pre kupujúceho spotrebiteľa činí 24 mesiacov, avšak pre kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov.

7. Ostatné

7.1

Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy veci.

7.2

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list).

7.3

Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúce údaje (faktúru), ktorý musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu.

7.4
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky.
7.5
V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, vracia kupujúci plnenia, ktoré mu poskytol predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

8. Vybavenie reklamácie

8.1

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

8.2

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

8.3

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená kupujúcemu prevodom na bankový účet, ktorý predávajúcemu pre tieto účely oznámil.

8.4
Reklamovaný tovar zašlite naspäť ako obyčajnú zásielku, nie na dobierku! Ďalšie užitočné informácie týkajúce sa reklamácií sú dostupné tiež na internetových stránkach predávajúceho.

9. Závěrečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 5. januára 2020. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 
V Brne dňa 5.1.2020
Martin Ženata - konateľ spoločnosti